Regulamin

Postanowienia

1. Celem działania sklepu internetowego www.winemarket.pl jest sprzedaż hurtowa i detaliczna wina.

2. Firma Wine Market posiada ważne zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr rej. 70/145/2011 z dnia 01.07.2011 wydane na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 9 ust 2 I art. 91 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz 473 ze m./ oraz art 46 ust. 1 I 2 ustawy 5 czerwca 1998 r. o samorzązie województwa, upoważnieniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2011 oraz posiada ważne zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu.

3. Miejscem zawierania umów jest punk sprzedaży położony w Radomiu przy ul. Lubelskiej 9/11, 26-600 Radom, telefom (+48) 514-610-004, e-mail:wine@winemarket.pl.

 4. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na witrynie sklepu internetowego www.winemarket.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.

 5.     Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulamin) mowa o:Towarach – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie www.winemarket.pl;
Sprzedawcy – rozumie się przez to operatora witryny www.winemarket.pl, właściciela sklepu internetowego www.winemarket.pl  firmę Wine Market;
Kliencie – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary;
Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub wykonywanym wolnym zawodem;
Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego www.winemarket.pl;
Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika na witrynie www.winemarket.pl wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce prywatności;
Moim koncie – rozumie się jako zestaw danych osobowych i miejscu, wktórym te dane można edytować
Dniach roboczych – rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

6.   Regulamin ten wskazuje w jaki sposób dokonywana jest sprzedaż oraz przedstawia zobowiązania stron.

7. Użytkowanie witryny www.winemarket.pl oraz dokonywanie na niej zakupów Jest jednoznaczne z akceptacją całości regulaminu.

 II. Zamówienia – realizacja 

1. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym www.winemarket.pl jest podanie niezbędnych informacji poprzez dokonanie Rejestracji.

 Składane zamówienie powinno zawierać:

a. Towary, które zostały zamówione w minimalnej ilości. 3 butelek, następnie ich wielokrotność t.j. (3, 6, 9 ,12 ,15 ,18, 21, 24 itd…) 

b. adres, na jaki ma być dostarczony Towar (dane do dostawy) oraz dokładne dane do wystawienia faktury faktury VAT (adres płatnika i jego numer NIP); w przypadku klientów hurtowych, przesłanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z dowodem wpłaty za to zezwolenie na adres. Wine Market ul. Lubelska 9/11 26-600 Radom bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: wine@winemarket.pl

c. numer telefonu kontaktowego

d. sposób dokonania płatności.

Akceptacja zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią. Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest też nietrzeźwa w chwili składania zamówienia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży* z wyjątkiem klientów hurtowych posiadających odpowiednie zezwolenia do tego upoważniające.

2.     Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail,potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia;Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, pod warunkiem uiszczenia przez Klienta ceny oraz wydania Towaru przez Sprzedawcę. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem łącznego spełnienia wszystkich wymienionych wyżej warunków.Klient zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail i numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych w sekcji Moje konto lub informując o tej zmianie konsultanta Wine Market, aby każde kolejne zamówienie, złożone przez niego, mogło zostać przekazane do realizacji.

 3.    Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego Dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia.

 4.    Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku.

 Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy:

 a.      Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;

 b.   nastąpiła nieprzewidziana zmiana cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę;

 c.    podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;

 d.     Klient nie odebrał poprzedniego zamówienia;

 e.      pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

5.    Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

 6. Sklep internetowy www.winemarket.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem na podany adres e-mail i/lub numer telefonu.

 7.     Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 8.  Informacja o koszcie przesyłki znajduje się w polu przeznaczonym do wybrania rodzaju płatności i kosztu dostawy oraz w łącznej cenie podsumowania zamówienia 

 9.  Do każdego zamówienia, dokonanego w sklepie internetowym www.winemarket.pl, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia zamówienia bez Towarów, których skompletowanie, w wyniku czynników od niego nie zależnych, było nie możliwe w momencie kompletowania zamówienia. O takim fakcie Klient zostanie bezzwłocznie powiadomiony. Klient otrzyma bezzwłocznie zwrot pieniędzy za niedostarczone Towary według ich wartości na paragonie bądź fakturze.

 11.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości zamówień oraz sprawdzenia prawdziwości danych osobowych, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, a tym samym prawo do anulowania tego zamówienia, jeśli dane nie zostaną zweryfikowane pozytywnie.

 12.  Celem weryfikacji danych podawanych w czasie składnia zamówienia złożonego na stronie internetowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania używanych środków technicznych, takich jak: telefon, e-mail dla zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia zamówienia i jego warunkach, a także tożsamości Klienta, niezbędnych do jego realizacji.

 III. Ceny i polityka cenowa

 1. Wszystkie ceny prezentowane na witrynie sklepu internetowego www.winemarket.pl są cenami brutto (zawierają 23%-owy podatek VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej (nie przekreślona) www.winemarket.pl przy Towarze w chwili składania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

 2.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie sklepu internetowego www.winemarket.pl, bądź wprowadzania w nich zmian.

 3.   Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest na stronie internetowej www.winemarket.pl, po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy i dostawy zamówienia oraz formy płatności.

4.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Warunki korzystania z cen rabatowych są dostępne w załączniku do Regulaminu pt. Polityka cenowa i Cennik Transportu. Promocje i wyprzedaże regulowane są odrębnymi regulaminami promocji

5.   W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych do odbioru przesyłki uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru zamówienia, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient. Koszt ten będzie równy kosztowi dostawy przypisanemu najniższemu przedziałowi kwotowemu zamówienia, bez względu na wartość zamówienia.

 7.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do różnicowania cen w zależności od różnych form płatności, przewidzianych w części IV niniejszego Regulaminu.

 IV. Formy płatności

1.     Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

 a.      za pobraniem, czyli osobiście, gotówką, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie sklepu internetowego www.winemarket.pl.

 b.    przelewem elektronicznym, bankowym, przelewem zwykłym lub kartą kredytową. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;

 2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.

 3.     W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

 V. Dostawa towarów

1. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską w godzinach 8.00 – 17.00. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Użytkownika numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.

2.   Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.

3.     Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski w Dni Robocze.

4.    Zaznaczając w treści Zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu. Klient upoważnia kuriera do dostarczenia Towaru oraz wykonania w imieniu i na rzecz Sprzedawcy wszelkich czynności, do jakich zobowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W szczególności kurier, w przypadku wątpliwości, jest uprawniony zażądać od odbiorcy przesyłki okazania dokumentu potwierdzającego jego pełnoletniość. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odmowy okazania dokumentu, kurier odmówi wydania Towaru. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie co do trzeźwości osoby odbierającej Towar, kurier również odmówi wydania Towaru.

 5.   Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu (uznania na rachunku bankowym) przez Sprzedawcę, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem. 

 Dostawy będą realizowane w ciągu jednego Dnia Roboczego (24 godziny) pod warunkiem, że płatność została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy lub przyjęto zamówienie za pobraniem do godziny 11, a dzień następujący po nim jest Dniem Roboczym. W innym przypadku dostawy będą realizowane w terminie od 48 do 72 godzin, począwszy od godziny 8:00 najbliższego Dnia Roboczego, pod warunkiem, że kolejne dni następujące po nim są Dniami Roboczymi. Sprzedawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy.

6.    Sprzedawca dopuszcza możliwość realizacji zamówień składanych tego samego dnia, z tym zastrzeżeniem, że:

     usługa dostawy tego samego dnia jest dostępna dla Klientów z terenu Radomia, zamawiających dostawę w granicach administracyjnych miasta Radom;

 –   termin dostawy zamówień jest ustalany z Klientem indywidualnie, przy czym Sprzedawca zastrzega, że zamówienia będą dostarczane nie później niż do godziny 20 w Dni Robocze;

– dopuszczalna forma płatności za tak złożone zamówienie to płatność gotówką przy odbiorzeRealizacja takiego zamówienia wymaga spełnienia warunków o jakich mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

 7.     Za właściwą godzinę uznaje się godzinę na serwerze Sprzedawcy, jest ona widoczna w potwierdzeniu, jakie otrzymuje Klient po złożeniu zamówienia.

 8.    Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki, albo wysyłany Klientowi pocztą tradycyjną, w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, na wskazany przez Klienta adres dostawy.

 9.     Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.

 10. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, Klient jest zobowiązany sporządzić protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru i podpisem kuriera. Sprzedawca zastrzega, iż reklamacje bez kompletnego protokołu nie będą uznawane.

 VI. Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami.

 1.    Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.

2.     Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? KC.

3.     Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

4.     Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.

5.     Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VII. Reklamacje i zwroty towaru w przypadku transakcji z konsumentami

1.     Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.

2.     Do Klientów będących Konsumentami nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC.

3.     Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

4.     Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy, od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy, chyba że obowiązują w tym zakresie terminy krótsze, wynikające w szczególności z Rozporządzenia Ministra Gospodarki lub Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności Towaru żywnościowego z umową.

5.    Konsument, który dokonał zakupu w sklepie internetowym www.winemarket.pl, zawarł umowę na odległość i może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (10) dni. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Towaru. Treść oświadczenia powinna zawierać: datę, oznaczenie Sprzedawcy i jego siedzibę, numer i przedmiot zamówienia, datę złożenia zamówienia, oświadczenie: „niniejszym odstępuję od umowy na podstawie art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” oraz czytelny podpis Konsumenta. Do zachowania tego terminu wymagane jest wysłanie zamówionego Towaru na adres Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż wciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Do odsyłanego Towaru należy także załączyć paragon lub fakture VAT. Koszt odesłania Towaru nie podlega zwrotowi. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6.   Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że zostanie zwrócony w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania oraz nie posiada wad, za wyjątkiem wad stanowiących podstawę do reklamacji. Towar zwrócony nie może być niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za Towar uznaje się cały zestaw. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii, otwarciu butelki lub usunięciu innych zabezpieczeń, a w szczególności banderoli, w przypadku zestawu dotyczy to wszystkich jego elementów.

7.    W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 21 Dni Roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym pod adres Konsumenta wskazany w zamówieniu. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania Towaru nie podlega zwrotowi.

8.   Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według kpc.

VIII. Bezpieczeństwo

1.   Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik

2.   Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Użytkownika w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury PayU używającej bezpiecznych technik.

3.     W szczególności operator witryny www.winemarket.plmarket.pl  nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji PayU.

 IX. Polityka prywatności

1.     W czasie korzystania z witryny www.winemarket.pl Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.

2.     Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, komunikacji marketingowo-sprzedażowej, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i obsługi innych procesów posprzedażowych, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

3.     Jeśli Użytkownik zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie Czasopisma elektronicznego, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204).

4.     Dane osobowe umieszczone w bazie danych firmy Wine Market są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

5.     Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane. Zmianę lub usunięcie danych Użytkownik może wykonać samodzielnie w sekcji „Moje konto” lub zwrócić się z prośbą do operatora witryny www.winemarket.pl o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca, celem uniemożliwienia ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na wyraźną jego prośbę. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane.

6.   Niektóre obszary witryny www.winemarket.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania pliki Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku.

7.     Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

X. Postanowienia końcowe

1.     Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Wine Market Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentu sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.winemarket.pl.

3.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie adresu e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

4.     Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w obsłudze witryny i sklepu internetowego www.winemarket.pl, wynikających z przyczyn technicznych dotyczących sprzętu służącego do obsługi Serwisu lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

5.   Różnice pomiędzy wizualizacją Towaru prezentowanego w sklepie internetowym www.winemarket.pl  wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru w sklepie internetowym www.winemarket.pl.

6.     Towary będące winami, dostępne na witrynie www.winemarket.pl mogą pochodzić z różnych partii dostaw, a przy szerokim asortymencie win, może dojść do zmiany szybciej niż zostanie zaktualizowany asortyment na witrynie www.winemarket.pl. Zatem zdjęcie opakowania i oznakowania Towaru może odbiegać od rzeczywistego opakowania i oznakowania Towaru dostarczonego do Klienta. Różnice mogą dotyczyć w szczególności rocznika win oraz wyglądu etykiety i kontr etykiety.

7.    Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży Towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

8.    Podana zawartość alkoholu na stronie produktowej i na etykiecie może odbiegać od rzeczywistej zawartości alkoholu, co wynika ze specyficznych właściwości wina.

9.  Trwałość poszczególnych rodzajów win jest indywidualna.

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

11.  Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy www.winemarket.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).12.  Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.winemarket.pl posiadają ochronę prawno – autorską w świetle art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ? OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) – czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich przedrukowywać bez zgody właściciela praw autorskich do niego, jakim jest firma Wine Market. Jeśli nie ma takiej zgody to naruszeniu ulega majątkowe prawo autorskie – art.17. ustawy OPAiPP.

12.  Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 28 stycznia 2012 roku.

Koszyk